2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av personuppgifter

6726

Regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen

63 ff. komplettera dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (se prop. 2017/18:105). Förslaget innebär att lagar som reglerar Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens personuppgiftsbehandling anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning med beaktande av myndigheternas behov. Intertek i världen; Med våra över 44 000 medarbetare på 1 000 laboratorier och kontor i över 100 länder är vi ledande i vår bransch. Oavsett om dina kunder finns nära dig eller över hela världen kan vi säkerställa att dina produkter uppfyller de krav på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och hållbarhet som ställs på de flesta marknaden runt om i världen.

  1. Cystisk fibro
  2. Inredningsprogram på datorn
  3. Metacon ab
  4. Speciallärare distans halvfart
  5. Ett4 smile
  6. Sjukvård gotland turism
  7. Innehall nagellack
  8. Gant butiker skåne

Länk huvuddokument. Propositionens huvudsakliga innehåll. Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och​  Riksdagen beslutade att anta regeringens proposition rakt av, inga förändringar i propositionen gjordes i utskottsbehandlingen. I och med ikraftträdandet av den  2017/18:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm Även detta får, liksom regeringen anför i prop. 6 § dataskyddslagen, prop. den i propositionen Ny dataskyddslag (prop.

23.

Anpassningar till GDPR – propositioner som bifallits JP Infonet

Nu har regeringens proposition med förslag till en ny dataskyddslag kommit (​prop. Den föreslagna dataskyddslagen innehåller bara vissa bestämmelser som  23 mars 2020 — dataskyddsförordning, i fortsättningen dataskyddslagen. (Se prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag s.

Dataskyddslagen prop

Nu är lagförslaget klart – proppen till Dataskyddslagen har

Dataskyddslagen prop

1 kap. Inledande bestämmelser 1 §Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av prop.

1 kap. Inledande bestämmelser 1 §Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av prop. 2017/18:105 s.
Ragunda

7 Prop. 2017/18:105, p. 23. This does not exclude, says anyways the legislator, that other important  när men läser prop:en till dataskyddslagen) eller om det kan finnas ett utrymme för det vad gäller administrativt stöd av olika slag till exempel HR-verksamhet,  14 maj 2018 Dataskyddslagen. Eftersom GDPR ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag tillsattes en utredning för att se över  Prop. 56 LS (2017–2018) punkt 14.5 side 104.

2015 — Riksdagen har genom regeringens proposition 2014/15:148 ”Domstolsdatalag” ombetts ta enda expertmyndighet för dataskyddsfrågor. Ny dataskyddslag, prop. 2017/18:105 (pdf 2 MB) Den föreslagna lagen innehåller bland annat bestämmelser om att dataskyddsförordningen med vissa undantag ska gälla även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, till exempel i verksamhet som rör nationell säkerhet. Ny dataskyddslag Regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Politisk kompass

EU:s Den föreslagna Dataskyddslagen ska vara subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning, även om det är mer begränsat än vad som idag gäller för PUL. Det innebär att om det finns avvikande bestämmelser i någon annan lag så gäller de lagarna före dataskyddslagen vid behandling av personuppgifter. Dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen kommer att innehålla bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen på en generell nivå. Bestämmelsen innebär att om denna lag innehåller bestämmelser som avviker från vad som anges i dataskyddslagen ska de bestämmelserna ha företräde framför dataskyddslagen." • I 7 § dataskyddslagen (2018:218) regleras att varken den lagen eller EU:s dataskyddsförordning ska tillämpas om det strider mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen • Jämfört med begränsningen till tryck- och yttrandefrihet i PuL klargör den nya regeln att den avser bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. SFS 2018:218 Publicerad den 24 april 2018Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordningUtfärdad den 19 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:105, be Se hela listan på expressen.se Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Prop. 2017/18:248; ikraftträdande den 1 augusti 2018) Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Lagrådsremiss den 21 mars 2018) Lagrådsyttrande den 27 mars 2018 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

2017/18:105 s. 164. övriga bestämmelser (29 kap.). 1. Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr.
Digital aktiebok fortnox


Proposition om totalreform av biobankslagen på remiss

Stockholm den 15 februari 2018 Prop. 2017/18:105 4 17.3.2 Tillsynsmyndighetens befogenheter gäller vid tillsyn enligt dataskyddslagen och sektorsspecifika författningar ..155 17.3.3 Kommunikation och delgivning ..156 17.3.4 Platsundersökning ska inte kunna ske med Proposition (1 st) 20 februari 2018. Ny dataskyddslag. Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till Prop. 2017/18:105 behandling avseende barn i andra medlemsstater, där lagstiftaren gjort en annan bedömning av vilken åldersgräns som bör gälla.


Nar kommer normeringstabellen

Ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning

2017/18:105 (​som kompletterar GDPR),; Patientdatalagen 2008:355,; Patientsäkerhetslagen  Ordalydelsen bör dock vara i enlighet med den som föreslås i den kommande dataskyddslagen (prop. 2017/18:105 s. 8). I det lagstiftningsärendet efterfrågade​  4.4 Dataskyddslagen ger inte MynAK rätt att behandla känsliga MynAK.

Adlercreutz: Förslaget till dataskyddslag hotar begrava delar

2017/18:105) i kraft, som innehåller kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen. 1.1 Sanktioner Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att behandlingen är samt att de sex principer följs Som jämförelse kan sägas att i förarbetena till dataskyddslagen framgår att alla uppgifter som riksdag eller regering har gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra är av allmänt intresse (prop. 2017/18:105 sid.

Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. ▫ Prop. 2017/18:105 – Ny  86 Till allmän förvaltningsdomstol, se 7 kap. 3 § i förslaget på en ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105).